MENU
WŁADZE, STRUKTURA
Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej
Osoby funkcyjne Okręgowej Izby Lekarskiej
Organy Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisje problemowe Okręgowej Izby Lekarskiej
Komisja Finansowo- Budżetowa
Komisja Socjalno-Bytowa ORL
Komisja Nauki i Kształcenia
Komisja Etyki
Komisja Organizacyjna
Komisja Lekarzy Emerytów i Rencistów
Komisja Praktyk Lekarskich
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tarnów
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Brzesko
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Bochnia
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Dąbrowa Tarnowska
Zespół Wizytujący Praktyki - rejon Tuchów
Komisja Stomatologiczna
Komisja Młodych Lekarzy i Sportu
Wybory 2009
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Komisja Stomatologiczna
Do zadań Komisji Stomatologicznej OIL w Tarnowie należy:
• analizowanie problemów występujących w środowisku lekarzy stomatologów,
• przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej propozycji niezbędnych działań w celu ochrony indywidualnych i zbiorowych interesów lekarzy dentystów,
• dbałość o dostępność do szkolenia podyplomowego i ustawicznego poprzez organizowanie i współorganizowanie szkoleń i konferencji,
• utrzymywanie stałych kontaktów z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej, kołem terenowym Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami lekarzy dentystów, a także komisjami stomatologicznymi pozostałych Rad Lekarskich.
• analizowanie nowych rozporządzeń i przepisów wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Inspekcję Sanitarną, dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty i świadczenia usług stomatologicznych zarówno w ramach kontraktu z NFZ , jak i w formie prywatnej praktyki lekarsko-dentystycznej.
• współpraca z komisjami problemowymi ORL w Tarnowie
• wykonywanie zadań zleconych przez Okręgową Radę Lekarską
• integrowanie środowiska lekarzy dentystów, członków OIL w Tarnowie.
 
Osoby:
Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej
lek. dent. Dorota Przybyłko-Kita
Dorota Przybyłko-Kita
Zastępca Przewodniczącej Komisji Stomatologicznej
lek.dent. Piotr Sowa
Sekretarz Komisji Stomatologicznej
lek. dent. Marta Stycuła-Guzik
Marta Stycuła-Guzik
Członek Komisji Stomatologicznej
lek. dent. Anna Bąk
Anna Bąk
Członek Komisji Stomatologicznej
lek. dent. Barbara Janusz
Członek Komisji Stomatologicznej
lek. dent. Jerzy Korpanty
Członek Komisji Stomatologicznej
lek. dent. Agnieszka Kubas
Agnieszka Kubas
Członek Komisji Stomatologicznej
lek. dent. Marek Morawski
Członek Komisji Stomatologicznej
lek. dent. Agata Oskwarek
Członek Komisji Stomatologicznej
lek.dent. Agnieszka Ratajczak
Członek Komisji Stomatologicznej
lek. dent. Barbara Rączka
Barbara Rączka
Członek Komisji Stomatologicznej
lek. dent. Adam Śpiewak
Adam Śpiewak
Członek Komisji Stomatologicznej
lek. dent. Jakub Watała
Członek Komisji Stomatologicznej
lek. dent. Izabela Wełnowska
Członek Komisji Stomatologicznej
lek. dent. Dorota Wolińska
Dorota Wolińska

Załączniki:

 1. Rozporządzenie MZ w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego.
 2. Uchwała w sprawie powołnia i regulaminu Komisji Stomatologicznej
 3. Harmonogram spotkań Komisji Stomatologicznej w roku 2010 r.
 4. System zarządzania jakością w pracowni rentgenowskiej

     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów